Hållbarhet

Som aktörer i den globala vinsektorn är vi del av en mångfacetterad värdekedja med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring, transport, försäljning, konsumtion och återvinning.
Värdekedjan påverkar - och påverkas av - människor och miljö. Vår ambition är att öka de positiva effekterna och minska de negativa.

Hållbarhetsrapport

Vi vill göra hållbarhet till en naturlig del i vår verksamhet och diskuterar därför utmaningar och förbättringar regelbundet. I vår egen verksamhet, med affärspartners och andra intressenter. Särskilt viktigt är utbytet med våra vinproducenter som många gånger har ambitiösa miljöförbättrande och socialt utvecklande projekt.

Inte bara därför att hållbarhet är rätt och viktigt, utan därför att vi är övertygade om att omsorg om miljö och människor också gynnar affärerna. Samtidigt är vi medvetna om områdets komplexitet och är ödmjuka inför uppgiften och vi arbetar oss stegvis framåt med god ekonomi som grund.

Viva Wine Groups Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Läs gärna tidigare års rapport här:
Viva Wine Group Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Viva Wine Group Business and Sustainability 2020
Viva Wine Group Hållbarhetsrapport 2019

Certifiering & Logistik

Vi tror på mångfald och är måna om att alla ska trivas. Vi prioriterar miljö- och etiskt märkta produkter och tjänster till kontoret, har grön el, försöker begränsa vår resursförbrukning och återvinner så långt det är möjligt.

Vi har ekologiskt vin i sortimentet och även vin med etisk certifiering via Fairtrade. Därigenom avsätts premier som bidrar till bättre levnadsvillkor för odlare och arbetare i utsatta vinodlarländer. Ett fint exempel är Fairhill som är världens största Fairtrade projekt och som drivs av vår partner Du toitskloof.

För att minska vår verksamhets klimatpåverkan arbetar vi mycket med logistik och prioriterar tåg- och båttransporter där det går.  Vi uppmuntrar och stödjer gärna miljöförbättrande initiativ hos våra affärspartners och är pigga på att hitta och ta del av hållbara innovationer och lösningar som gynnar oss och andra.

Vi är aktiva medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening, SVL, och följer deras riktlinjer för marknadsföring av alkoholdrycker och för god affärssed. Genom SVL stöttar vi initiativen Drinkwise och Prata om Alkohol som verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och för att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Vi är stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2020!

En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas! Vi som deltar är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans.

Tillsammans bidrar vi till att minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi rapporterar in vår verksamhets klimatpåverkan i det verktyg som branschen tagit fram.

Dryckesbranschens Klimatinitiativs gemensamma mål till 2030 är:

1.100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

BSCI

Som leverantörer till Systembolaget följer vi självklart riktlinjerna för inköp- och hållbarhetsfrågor och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative. BSCI är en uppförandekod som främst syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, men som också omfattar miljöhänsyn och affärsetik. Den grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner.

Koden bygger på värderingar och principer som alla berörda parter i leverantörskedjan åtar sig att arbeta efter och sprida vidare, från ”buyer to supplier”. Uppförandekoden innebär i korthet:

  • – Respekt för rätt till kollektiv förhandling
  • – Ingen diskriminering
  • – Rimlig ersättning
  • – Arbets- och övertid enligt nationell lagstiftning
  • – Säker och hälsosam arbetsplats
  • – Inget barnarbete & särskilt skydd för unga arbetare
  • – Inga osäkra anställningar
  • – Inget tvångsarbete eller disciplinära åtgärder
  • – Hänsyn till miljö
  • – Etiskt affärsuppträdande

Vi stödjer uppförandekodens innehåll fullt ut och arbetar för att säkra villkoren – både i vår egen verksamhet och längs leverantörskedjan. Samtidigt försöker vi hitta vår egen linje i implementeringen och utveckla rutiner som passar i ett entreprenörsdrivet företag som vårt.

I vår strävan att bli mer hållbara, tar vi gärna emot tips och synpunkter från våra intressenter, kontakta oss gärna info@iconicwines.se

Solvatten

Solvatten är en uppvärmnings- och vattenreningslösning som tagits fram för hushållsbruk i utvecklingsländer. I korta drag minskar uppfinningen behovet av ved och fossila bränslen vid uppvärmning, samtidigt som den renar vatten och minskar riskerna för vattenburna sjukdomar och infektioner. Läs gärna mer här.

De globala målen

Vid FNs toppmöte 2015 togs 17 mål fram som pekar ut riktningen för alla medlemsstaters arbete fram till 2030. Företag och organisationer kan också använda dessa mål i sin verksamhet. Om vi gemensamt ska lyckas skapa ett hållbart samhälle måste dessa mål uppnås. Alla mål är viktiga, men för VIVA gruppens verksamhet är sju mål viktigast.

Ansvarsfull alkoholkonsumtion

Vi på Iconic Wines vill också ta vår del av ansvaret för att säkra en sund konsumtion av alkohol och därför är vi medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening (SVL) och vi följer SVL:s riktlinjer för marknadsföring och affärssed kring alkoholdrycker.

Genom SVL är vi också med och stödjer initiativen Drinkwise och Prata om alkohol, som verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och senareläggning av unga människors alkoholdebut.

Ta del av vårt nyhetsbrev
Viva vin & mat och få vintips, recept och vinprovningar.

Tack för att du registrerat dig till nyhetsbrevet!